Stadgar

 

INLEDNING

Vi, Sveriges Pokémonfans, i vår önskan om att säkra för oss själva ett offentligt rum på Internet för Pokémonrelaterade aktiviteter, etablerar PokéPlaza, som vår nationella Pokémonplattform för Pokémonfans i Sverige och andra platser, som önskar att delta i vänskaplig dialog, diskussion, konkurrens och samarbete.

PokéPlaza organiseras på en demokratisk basis med genomskinlig administration, förnuftiga regler, och den sträcker ut en hand till partnerna i Norden, Europa och den bredare världen.

 

AVSNITT I

POKÉPLAZA

§ 1

Med dessa stadgar etableras POKÉPLAZA av Sveriges Pokémonfans som den nationella Pokémonplattformen för Sverige.


§ 2

PokéPlaza är grundat på principer om mångfald, vänskap, samarbete och öppenhet som ett offentligt rum på Internet för att ge information och resurser relaterade till Pokémonfenomenet från Nintendo, och andra ämnen som anses relevanta, och för kommunikation, interaktion, diskussion och utveckling av idéer och åsikter.

Ledningen kan inte fatta beslut eller handla på sätt, som inte är i överensstämmelse med dessa värderingar eller ideal.

 

AVSNITT II

KONGRESSEN

§ 3

Kongressen fastställer PokéPlazas aktiviteter, policyer och regler, väljer centralstyrelsen och övervakar centralstyrelsens administratör och avdelningsadministrationen.

Kongressen fattar beslut genom en majoritet av sina medlemmar.

Kongressen kan delegera vissa funktioner till utskott.

Kongressens procedurer, riktlinjer och generella funktioner fastställs genom beslut från kongressen.


§ 4

Kongressen består av centralstyrelsens administratör, avdelningsadministratörerna, valda representanter för gemenskapen och personer utnämnda av PokéPlazas president.

Kongressens talman väljs av kongressen bland dess medlemmar.


§ 5

Kongressen kan etablera utskott.

Kongressens talman utnämner medlemmarna av ett utskott bland medlemmarna av kongressen.

Antalet medlemmar i ett kongressutskott kan inte vara jämnt delbart med två.

Två femtedelar av medlemmarna av ett utskott kan, med samtycke från kongressens talman, framföra ett beslut eller en handling från utskottet inför kongressen.


§ 6

Både centralstyrelsen och medlemmarna av kongressen har rätt att framlägga förslag till beslut och initiativ.


§ 7

Kongressen nominerar ett antal av sina medlemmar för utnämning till de olika posterna i centralstyrelsen i händelse av:

  1. att en medlem av centralstyrelsen avgår;
  2. att en medlem av centralstyrelsen blir avsatt;
  3. att en post i centralstyrelsen på annat sätt blir ledig.

Kongressens talman rekommenderar PokéPlazas president, att han eller hon utnämner medlemmen eller medlemmarna som nominerats av kongressen.


§ 8

Kongressens talman kan föreslå avsättande av en medlem i kongressen i händelse av allvarlig förseelse eller vid avsiktlig eller långvarig inaktivitet.

När kongressens talman föreslår avsättande av en medlem i kongressen har medlemmen i fråga rätt att avge förklaring eller försvar till kongressen inom sju dagar. Kongressen behandlar därefter förslaget om avsättning med två tredjedels majoritet.

Kongressens talman rekommenderar PokéPlazas president, att han eller hon upphäver utnämningen av den avsatta medlemmen i kongressen.

 

AVSNITT III

POKÉPLAZAS PRESIDENT

§ 9

PokéPlazas president säkrar den nödvändiga respekten för stadgarna. Han eller hon säkrar en korrekt drift av PokéPlazas infrastruktur.

PokéPlazas president avgör om ett beslut fattat av centralstyrelsens administratör eller avdelningsadministratörerna överensstämmer med PokéPlazas regler eller stadgar.

PokéPlazas president är garant för teknisk stabilitet, juridisk integritet och den nödvändiga respekten för gemenskapsavtal.


§ 10

Presidenten för Nordisk Pokémongemenskap handlar, som föreskrivit i § 3 i gemenskapsavtalet om Nordisk Pokémongemenskap, på PokéPlazas vägnar som PokéPlazas president.


§ 11

PokéPlazas president utnämner, i överensstämmelse med PokéPlazas regler, medlemmarna i kongressen och, när de lämnar in sin avgångsbegäran, upphäver deras utnämning.


§ 12

PokéPlazas president utnämner medlemmarna av centralstyrelsen efter kongressens nominering, och upphäver utnämningen när en medlem i centralstyrelsen lämnar in sin avgångsbegäran, eller blir avsatt av kongressen.

På rekommendation från avdelningsadministratörerna, utser PokéPlazas president personalen för avdelningsadministrationerna och upphäver deras utnämning.


§ 13

PokéPlazas president godkänner kongressbeslut inom tre dagar efter att ett beslut har fattats och meddelats till honom eller henne.

PokéPlazas president kan, inom denna tidsbegränsning, anmoda kongressen om återbehandling av ett beslut eller delar av det, med två tredjedels majoritet. En sådan återbehandling kan inte avvisas.


§ 14

Beslut fattade av PokéPlazas president, med undantag av det som behandlas i § 9, 11, 12 (stycke 1) och 13, godkänns också av centralstyrelsens administratör och, där det är nödvändigt, av de involverade avdelningsadministratörerna.

På begäran av kongressens talman svarar PokéPlazas president på frågor eller ger förklaringar i kongressen.

 

AVSNITT IV

CENTRALSTYRELSEN

§ 15

Centralstyrelsen administrerar PokéPlaza, övervakar avdelningsadministrationerna och implementerar och verkställer kongressens beslut och initiativ.

Centralstyrelsen är ansvarig inför kongressen.

Medlemskap i centralstyrelsen är inkompatibelt med att besitta posten som PokéPlazas president eller kongressens talman.


§ 16

Centralstyrelsens administratör leder och tillrättalägger centralstyrelsens arbete. Han eller hon samt avdelningsadministratörerna är ansvariga för PokéPlazas interna angelägenheter, och säkrar implementeringen av kongressens beslut.

Centralstyrelsens administratör kan, i överensstämmelse med PokéPlazas regler, delegera bestämda funktioner till avdelningsadministratörerna.

När kongressen avsätter centralstyrelsens administratör, ska han eller hon inlämna sin avgångsbegäran till PokéPlazas president.


§ 17

Beslut fattade av centralstyrelsens administratör godkänns, där det är nödvändigt, av avdelningsadministratörerna med ansvar för beslutens implementering.

 

AVSNITT V

AVDELNINGAR

§ 18

PokéPlazas avdelningar administrerar och förvaltar de olika tjänster som levereras av PokéPlaza. Det ska finnas avdelningar för nyheter, innehåll, forum och chatt.

Varje avdelningsadministration leds av en avdelningsadministratör.

Avdelningsadministrationerna är ansvariga inför kongressen.

Medlemskap i en avdelningsadministration är inkompatibelt med att besitta posten som PokéPlazas president.


§ 19

Avdelningsadministratörerna leder och tillrättalägger arbetet på PokéPlazas avdelningar och nominerar, i överensstämmelse med PokéPlazas regler, avdelningsadministrationernas personal.

Avdelningsadministratörerna kan, i överensstämmelse med PokéPlazas regler, delegera bestämda funktioner till avdelningsadministrationernas personal.

När kongressen avsätter avdelningsadministratörerna ska de inlämna sin avgångsbegäran till PokéPlazas president.


§ 20

Utöver de avdelningar som föreskrivs i § 18 (stycke 1) kan ytterligare avdelningar etableras vid ett kongressbeslut.

 

AVSNITT VI

GEMENSKAPSAVTAL

§ 21

PokéPlazas president förhandlar fram gemenskapsavtal med andra internetbaserade gemenskaper och organisationer.

Sådana avtal kan endast godkännas vid ett kongressbeslut.


§ 22

Gemenskapsavtal går före vanliga kongressbeslut när de är behörigen godkända.

 

AVSNITT VII

ÄNDRING AV STADGARNA

§ 23

PokéPlazas president, efter rekommendation från centralstyrelsens administratör, och medlemmar i kongressen har rätt till att framlägga förslag till ändringar av stadgarna.

Ett kongressbeslut framlagt av centralstyrelsen eller en eller flera medlemmar i kongressen om ändring av stadgarna behandlas av kongressen med två tredjedels majoritet. Ändringen träder i kraft strax efter beslutet.